Product Information

LQ-2090

  • Liên hệ để biết giá

LQ-2090

  •  24 kim
  • Khổ rộng
  • 1 bản chính, 4 bản sao
  • 440 ký tự/giây(10cpi)
  • LPT1&USB

LQ-2090